Uluncele Ekhaya Uthando Lwezingane

Gugulethu Ndebele
LWATSHALWA ekhaya uthando lwezingane kuNksz Gugulethu Ndebele, onguMqondisi we-Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls.

Amagama: ZANELE MTHETHWA | Isithombe: SITHUNYELWE

WASHELWA ukuthi azophatha isikole sikasaziwayo wase-USA, u-Oprah Winfrey, owesifazane oqokwe ngonyaka odlule kulesi sikhundla. UNksz Gugulethu Ndebele, onguMqondisi we-Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls SA (Owlag), uthe ukuzalwa yisishoshovu sikamama yikona okwatshala uthando lwezingane kuyena.

Uthe unina wayekugcizelela ukubaluleka kwemfundo, okwenze wakhula enalokho emqondweni. UNksz Ndebele, oke waba yisikhulu esiphezulu senhlangano iSave for Children, uthe kubo bekufana nekhaya lezingane indlela ebezikhonzwe ngayo.
“Nginomfowethu kuphela, odadewethu anginabo kodwa angikhumbuli ekhaya zingekho izingane. Bekuhlala kunezingane ezingekho ngaphansi kweziyisihlanu ekhaya,” kuchaza uNksz Ndebele.

Ekhula uNksz Ndebele uthe laliphezulu izinga lokukhulelwa kwezingane nezifo ezithathelana ngokocansi.

Unina obengumhlengikazi, ubeqoqa izingane azifundise ngezindaba zocansi, athe ngaleso sikhathi kwakuseyihlazo ukukhuluma ngazo.
Ukufunda eNanda Seminary, obekufunda amantombazane wodwa, nakho kumcabele indlela yesikhundla asekuso.

Echaza ngokuba ngumphathi we-Owlag, uthe waqokwa ngoFebhuwari ngonyaka odlule. Akazange asifake isicelo somsebenzi kodwa washelwa. Ngaphandle kokuthi umsebenzi wakhe wukuphatha isikole, uthe kudingeka aqinisekise ukuthi bakhiqiza abesifazane abangabaholi.

Uncome u-Oprah ngesiphiwo anaso sokulalela nokukhuluma.

“Uyangikhuthaza kakhulu indlela ayiyona. Isikhathi engisijabulela kakhulu wukumbona exoxa nezingane ngempilo nangokuziphatha. Ngithanda ubuhlakani bakhe, ubuntu nokunakekela kwakhe,” kusho uNksz Ndebele.

UNksz Ndebele uthe kubalulekile ukuthi amantombazane abe nabantu abayisibonelo. “Ukuba nomuntu oyisibonelo akusho ukuthi sekumele uyekelele yena enze umsebenzi. Sinabesifazane abaningi abangaba yisibonelo esihle ezinganeni,” kusho uNksz Ndebele.

Siyamkhathaza isimo okukhula ngaphansi kwaso amantombazane, okubalwa ukuhlukumezeka, ukukhulelwa nokungayitholi imfundo engcono. Lesi sikole sithole u-100% emiphumeleni ka-matric nyakenye. Uncome ukuzikhandla kothisha athe yikona okulethe imiphumela emihle.

Uthe banosonhlalakahle, abeluleki bezomqondo nabagada izingane ukuze zingabi nengcindezi njengoba zikude namakhaya.
UNks Ndebele uke waba yiPhini likaMqondisi kwiSocial Mobilisation and Support Services eMnyangweni wezeMfundo. Ungomunye wabebephambili kuqalwa i- Adult Literacy Campaign in SA nohlelo lokuphakelwa kwezikole.

Uneziqu zeMaster’s in Organisational Change and Development azithola eManchester University eLondon.

Kukhona nePost Graduate Diploma in Adult Education ayithola eWits University nesitifiketi seManagement Advancement Progamme.

Ngo-2016 waqokwa ukuba yiphini likaSihlalo we-Unesco Bureau of the Global Alliance for Literacy. Ngo-2017 waqokwa uMnyango wezeMfundo eyiSisekelo ukuba yinxusa leRead to Lead Campaign. Uyilungu leSouth African Human Rights Commission’s Children’s Rights Advisory Committee.

Source: SOLEZWE, ULWESINE, MASHI 12, 2020 ULWESINE, MASHI 12, 2020

News